Ukrotitelnitsa tigrov 1955


Film programs

Ukrotitelnitsa tigrov
Soviet Union 1955

Directed by
Aleksandr Ivanovsky
Nadezhda Kosheverova


Year:1955
Running time:101 minutes
Country:Soviet Union
Language:Russian

Imdb link