Photographs
Ranin Karim - Ajami
Shahir Kabaha - Ajami
Youssef Sahwani - Ajami
Shahir Kabaha, Elias Saba, Fouad Habash - Ajami

Shahir Kabaha - Ajami
Tamar Yerushalmi - Ajami
Shahir Kabaha, Elias Saba - Ajami
Fouad Habash - Ajami

Shahir Kabaha, Ranin Karim - Ajami
Yaron Shani, Scandar Copti - Ajami
Moshe Yerushalmi, Tamar Yerushalmi - Ajami
Shahir Kabaha, Ibrahim Frege - Ajami

Shahir Kabaha, Nisrine Rihan - Ajami
Yaron Shani - Ajami
Shahir Kabaha, Ranin Karim - Ajami
Scandar Copti - Ajami

Eran Naim - Ajami
Shahir Kabaha, Fouad Habash - Ajami
Ajami
Ajami

Ajami
Ajami
Ajami
Ajami

Ajami
Ajami
Ajami
Germany / Israel 2009

Directed by

Cast
Nisrine Rihan
Youssef Sahwani
Ibrahim Frege
Eran Naim
Moshe Yerushalmi

More..