Fontane Effi Briest 1974


Hanna Schygulla - Fontane Effi Briest
Books with substantial mentioning of Fontane Effi Briest
Christa Bandmann / Joe Hembus
Klassiker des Deutschen Tonfilms, 1930-1960
München, 1980